College’s Notice

Sl NoDate PublishedSubjectLink
1April 27, 2021Terms and Condition for Online Classes view
2April 23, 2021Exam Center Notice for MA Third Semester view
3April 23, 2021Online Class Schedule for Class 12, Day Shift Students view
4April 21, 2021सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना view
5April 20, 2021Physical Classes postponed due to COVID-19 view
6April 19, 2021Exam Form Fill up notice for BBS|BA view
7April 19, 2021No class notice for 7th of Baisakh 2078 view
8April 13, 2021Holiday Notice view
9April 9, 2021Registration form fill up notice for BCA|BICTE|BBS|BA-2077 view
10April 8, 2021Notice regarding admission deadline for BICTE-2077 view
11April 8, 2021Notice regarding strictly following of COVID-19 health protocol view
12April 7, 2021Scholarship for BBS|BA-2076 students view
13April 6, 2021Admission notice for MA Second Semester view
14April 5, 2021Notice regarding form fill up for BICTE Second and Seventh Semester view
15April 5, 2021Notice regarding orientation and class start date for BCA-2077 view
16March 25, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
17March 24, 2021BBS Fourth Year को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
18March 17, 2021BCA मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
19March 15, 2021कक्षा सञ्चालन समय तालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
20March 15, 2021वि.वि.एस. चौथौं वर्षको कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
21March 15, 2021वि. ए. तेस्रो वर्षको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
22March 14, 2021BICTE-2077 को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
23March 10, 2021BCA-2077 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
24March 10, 2021BBS|BA प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
25March 7, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
26March 4, 2021BICTE 9th Semester को सेमेष्टर शुल्क सम्बन्धी सूचना view
27March 1, 2021BICTE मा भर्ना शुल्कमा छुट सम्बन्धी सूचना view
28February 26, 2021MA Second Semester कोे कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
29February 17, 2021कक्षा १२ को कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
30February 15, 2021BICTE Second Sem. तथा BICTE Seventh Sem. मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
31February 15, 2021BCA Second Sem. तथा BCA Fourth Sem. मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
32February 14, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
33February 14, 2021कक्षा १२ को ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेशन र प्रोभिजनल (TMP) प्रमाण पत्र सम्बन्धमा view
34February 5, 2021BCA Second Semester तथा BCA Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
35February 5, 2021BICTE Second Semester तथा BICTE Seventh Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
36February 1, 2021छात्रवृत्तिको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना view
37January 13, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
38January 12, 2021कक्षा ११ (नियमित) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
39January 12, 2021BICTE 3rd Semester तथा BICTE 5th Semester को भौतिक कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
40January 12, 2021कक्षा ११ (नियमित) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
41December 31, 2020BICTE 9th Semester का विद्यार्थीहरुको लागि अभिमुखीकरण तथा शुक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
42December 29, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
43December 27, 2020क्याम्पस प्रशासन खुल्ने समय सम्बन्धी सूचना view
44December 25, 2020Routine of Masters First Year-2076 view
45December 10, 2020प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
46December 7, 2020कक्षा ११ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
47November 20, 2020कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
48November 12, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
49November 10, 2020Routine of Bachelor Fourth Year view
50November 10, 2020स्नातक तह चौथौं बर्षको छुट परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
51October 16, 2020हार्दिक बधाई तथा शुभकामना view
52October 12, 2020बिदा सम्बन्धी सूचना view
53September 15, 2020स्नातकोत्तर तह (MBS/MA) का विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
54September 13, 2020कक्षा १२ का परीक्षा आवेदन फाराम भरेका विद्यार्थीहरुले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
55August 10, 2020कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
56August 10, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
57August 2, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
58July 29, 2020कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना (General Science, Computer Science, General Management) view
59July 29, 2020BICTE 1st, 6th & 8th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
60July 28, 2020कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
61July 21, 2020प्रवेश पत्र तथा रजिष्ट्रेशन कार्ड वितरण सम्बन्धमा view
62July 13, 2020MA Third Semester को अनलाईन कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना view
63July 8, 2020अनलाईन कक्षामा नियमित उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
64May 21, 2020अनलाइन कक्षाहरूको निम्ति सहुलियतदरको ई-प्याकेजहरु सम्बन्धी सूचना!! view
65May 10, 2020MBS Third Semester को अनलाइन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
66May 5, 2020Online class schedule for B.Ed. ICTE students view
67April 30, 2020BA Second Year को अनलाईन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
68April 27, 2020BBS First Year को अनलाईन कक्षाहरू संचालन सम्बन्धी सूचना view
69April 27, 2020MA First Semester तथा MBS First Semester का अनलाईन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
70March 22, 2020क्याम्पस प्रशासन विदा सम्बन्धी सूचना view
71March 20, 2020कक्षा ११ र १२ (दिवा समुह) को प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित सम्बन्धी सूचना view
72March 20, 2020कक्षा ११ र १२ को प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
73March 19, 2020कक्षा ११ को प्रि–बोर्ड परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
74March 18, 2020BICTE 1st, 6th र 8th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
75March 18, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
76March 18, 2020कक्षा ११ र १२ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
77March 13, 2020मा. वि. तह दिवा समुह कक्षा ११ र १२ प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
78March 12, 2020BICTE 5th Semester को कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
79March 10, 2020BBS 4th Year Exam Routine Published: TU view
80March 10, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
81March 10, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
82March 10, 2020कक्षा ११ को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
83March 6, 2020विदा सम्बन्धी सूचना view
84March 4, 2020कक्षा १२ तथा बी.बी.एस. चौंथो वर्षको प्रि–बोर्ड परीक्षाको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना view
85March 4, 2020BCA 1st & 3rd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा तथा BICTE 6th & 8th Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना view
86March 1, 2020BICTE Third Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
87February 25, 2020आन्तरिक परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
88February 25, 2020स्नातकोत्तर तहमा भर्ना समय थप सम्बन्धी सूचना view
89February 20, 2020विदा सम्बन्धी सूचना view
90February 16, 2020BCA 1st & 3rd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा तथा BICTE 6th & 8th Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
91February 16, 2020कक्षा ११ र १२ तथा बी.बी.एस. चौंथो वर्षको प्रि–बोर्ड परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
92February 15, 2020BCA First & Third Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
93February 15, 2020MA (Sociology) 2nd & 4th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
94February 15, 2020Bachelor (BBS/BA) को नियमित/आंशिक र मौका सहितको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
95February 13, 2020कक्षा सञ्चालन समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
96February 10, 2020स्नातकोत्तर तहमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
97February 10, 2020संवादको लागि आह्वान। view
98January 27, 2020BICTE Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
99January 21, 2020CMAT Orientation कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
100January 20, 2020BBS / BA First Year मा अध्ययनरत केही विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
101January 19, 2020‘भुजङ्ग’को लागि लेख, रचना उपलब्ध गराउनेबारे सूचना view
102January 19, 2020स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
103January 19, 2020BICTE 4th Semester 2076 Exam Routine Published view
104January 17, 2020BCA First & Third र BICTE First Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
105January 16, 2020MA Sociology को प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना view
106January 8, 2020सिफारिसको लागि आवश्यक कागजात सम्बन्धी सूचना view
107January 8, 2020स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
108January 8, 2020स्नातकोत्तर तह (MBS / MA (Sociology) प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
109January 8, 2020कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना view
110January 8, 2020MBS 2nd & 4th Semester – 2020 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
111January 1, 2020IT विषय अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
112December 30, 2019Notice Regarding Supervisor Assignment for the Project of BICTE Eight Semester view
113December 30, 2019जाडो बिदा सम्बन्धी सूचना view
114December 30, 2019BICTE 4th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
115December 30, 2019दोस्रो क्याम्पस सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
116December 26, 2019आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा दिने सम्बन्धी सूचना view
117December 24, 2019स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
118December 22, 2019दोस्रो क्याम्पस सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
119December 18, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
120December 18, 2019स्नातक तह प्रथम वर्षमा त्रिवि रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
121December 18, 2019क्याम्पस पोसाक सम्बन्धी सूचना view
122December 16, 2019MBS II & IV र MA II Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको संशोधित तालिका सम्बन्धी सूचना view
123December 16, 2019BICTE Second Semester 2076 _ Exam Routine Published ! view
124December 16, 2019Notice Regarding Presentation for BICTE and BCA view
125December 13, 2019कक्षा ११ र १२ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्गको द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
126December 10, 2019BICTE 6th Semester 2076 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
127December 10, 2019BCA 3rd Semester 2076 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
128December 10, 2019क्याम्पस पोसाक सम्बन्धी सूचना view
129December 8, 2019BICTE 8th Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
130December 6, 2019MBS 2nd & 4th Semester / MA 2nd Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
131December 6, 2019BBS / BA First & Second Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
132December 6, 2019कक्षा ११ र १२ को दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
133December 6, 2019आन्तरिक परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
134December 4, 2019BBS 4th Year को Project Work सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुने सूचना view
135December 4, 2019Exam Routine : Master’s Level 2nd Year-2076 view
136December 4, 2019BBS 4th Year को वार्षिक परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
137November 26, 2019छात्रवृत्ति [Best Wishes Foundation, Malaysia] नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
138November 22, 2019परिचय–पत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना view
139November 22, 2019शिक्षकहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
140November 21, 2019छात्रवृत्ति (स्नातक / स्नातकोत्तर तह) फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
141November 20, 2019अनुशासन समिति गठन सम्बन्धी सूचना view
142November 20, 2019Notice for Monthly Test view
143November 20, 2019ID Card तथा Campus Uniform अनिवार्यता सम्बन्धी सूचना view
144November 19, 2019छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
145November 18, 2019MBS / MA सेमेष्टर प्रणालीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि अत्यन्तै जरुरी सूचना view
146November 13, 2019कक्षा समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
147November 13, 2019BICTE 6th र 8th Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
148November 12, 2019निःशुल्क मधुमेय परीक्षण शिविर हुने सम्बन्धी सूचना view
149November 12, 2019MBS Fourth Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
150November 12, 2019स्नातक तह (BBS/BA) प्रथम वर्षमा भर्नाको म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
151November 11, 2019कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
152November 10, 2019कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
153November 5, 2019स्नातक तह (BBS / BA) प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
154November 5, 2019BICTE Second Semester 2076 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
155November 1, 2019BICTE र BCA First Semester मा भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
156November 1, 2019अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
157October 24, 2019MBS / MA Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
158October 24, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
159October 23, 2019BBS 4th Year, BBS/BA 3rd Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा र BICTE 2nd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
160October 21, 2019E-Library सदस्यताका लागि सूचना view
161October 20, 2019BBS Third Year तथा BA Third Year को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
162October 17, 2019BCA Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
163October 16, 2019MA (Soc) Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी संशोधित सूचना view
164October 16, 2019स्नातक तह (BBS र BA) को दोस्रो प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
165September 27, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
166September 27, 2019कक्षा ११ को ग्रेडबृद्धि (पुरक) परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
167September 25, 2019सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको लागि सहभागिता सम्बन्धी सूचना view
168September 24, 2019BCA First Semester 2019 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
169September 24, 2019BA प्रथम वर्षको VIVA हुने सम्बन्धी सूचना view
170September 20, 2019BICTE Entrance Exam Result 2076 view
171September 19, 2019भित्तेपत्रिका प्रकाशन समन्वय समिति गठन सम्बन्धी सूचना view
172September 19, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
173September 18, 2019बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना view
174September 18, 2019“कार्यालय सहायक” पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
175September 18, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
176September 18, 2019BCA Entrance Exam – 2019 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
177September 16, 2019MBS Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी संशोधित सूचना view
178September 16, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
179September 15, 2019BICTE 7thSemester Exam Routine 2076: TU view
180September 11, 2019BCA 2019 _ Entrance Exam Center Notice : TU view
181September 10, 2019BICTE Fifth Semester Exam Routine 2076: TU view
182September 10, 2019BCA Second Semester 2076 को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
183September 10, 2019MA (Soc) Third Semester 2076 को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
184September 10, 2019स्नातकोत्तर तह (MBS / MA) दोस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
185September 10, 2019MBS Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
186September 10, 2019MBS Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
187September 9, 2019भित्ते पत्रिका (Wall Magazine) का लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना view
188September 6, 2019कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
189September 4, 2019BICTE II Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
190August 31, 2019MA (Soc) Third Semester Exam Routine 2019: TU view
191August 31, 2019BCA Second Semester Exam Routine 2019: TU view
192August 31, 2019कक्षा ११ र १२ को प्रथम त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
193August 31, 2019कक्षा ११ को रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
194August 26, 2019Exam Center Published: MBS 3rd Semester Regular Examination 2019 view
195August 26, 2019MA (Soc) First Semester Examination Center 2076 view
196August 25, 2019समितिहरुको गठन सम्बन्धी जरुरी सूचना view
197August 25, 2019BBS, BA र MBS को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
198August 23, 2019BICTE Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
199August 21, 2019BCA Second Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
200August 21, 2019BA Second Year को VIVA सम्बन्धी सूचना view
  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle