College’s Notice

Sl NoDate PublishedSubjectLink
1July 8, 2022MBS Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
2May 27, 2022बी.ए. प्रथम तथा द्वितीय वर्षका विद्यार्थीहरुको अनिवार्य हाजिरी सम्बन्धी सूचना view
3March 11, 2022BICTE First Semester-2078 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
4March 8, 2022क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
5February 19, 2022Notice Regarding Project Work for BCA IV & VI Semester view
6February 6, 2022BCA|BICTE को अनलाईन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
7February 1, 2022Bachelor in Computer Application (BCA) First Semester-2078 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
8February 1, 2022BBS|BA First Year, BBS Third Year र BICTE 3rd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
9January 26, 2022सूचना view
10January 20, 2022MBS|MA First Sem., MBS|MA Third Sem. तथा BBS|BA Second Year को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
11December 22, 2021क्याम्पस पोसाक अनिवार्य लगाउने सम्बन्धी सूचना view
12December 17, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
13December 17, 2021MBS Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
14December 14, 2021MA (Sociology) First Semester को अभिुूखीकरण (Orientation) कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
15November 19, 2021MA (Sociology) First Semester-2021 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
16November 16, 2021Manager तथा Accountant तालिमको लागि नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना view
17November 16, 2021BICTE 4th Semester तथा BICTE 6th Semester को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
18November 15, 2021MBS/MA (Sociology) Fourth Semester को Assignment बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
19November 14, 2021BCA 1st, 3rd, 5th र BICTE 1st, 3rd, 8th Semester का विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
20November 13, 2021भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
21October 23, 2021MA (Sociology) Third Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
22October 22, 2021BBS Fourth Year को Project Work Report को Proposal बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
23August 26, 2021कक्षा ११ को नतिजा प्रकाशन तथा ग्रेडबृद्धि परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
24July 12, 2021स्नातकोत्तर तह दोस्रो सेमेष्टरमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
25July 6, 2021BICTE 9th Semester को Online VIVA Exam हुने सम्बन्धी सूचना view
26July 6, 2021कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षाको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना view
27July 6, 2021स्नातकोत्तर तह (MBS / MA) को प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
28July 6, 2021कक्षा ११ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
29July 5, 2021क्याम्पस कार्यालय सञ्चालन गरिने सम्बन्धी सूचना view
30June 28, 2021शिक्षकहरुका लागि LMS (Learning Management System) को तालिम सम्बन्धी जरुरी सूचना view
31June 28, 2021स्नातक तह दोस्रो वर्षको अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन MS Teams ID मा नाम दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना view
32June 8, 2021अनिवार्य भर्ना सम्बन्धी सूचना view
33June 8, 2021स्नातक तह प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फारामको भुक्तानी सम्बन्धी सूचना view
34June 6, 2021BCA र BICTE को अनलाईन कक्षाहरु Microsoft Teams बाट सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना view
35June 2, 2021BBS / BA First Year को अनलाईन मार्फत परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
36June 1, 2021प्राध्यापकहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
37May 26, 2021BBS / BA 3rd Year को Online Class सञ्चालन तालिका सम्बन्धी सूचना view
38May 24, 2021BBS / BA First Year को Online मार्फत परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
39May 17, 2021MBS / MA 4th Semester को अनलाईन कक्षा सञ्चालन तालिका सम्बन्धी सूचना view
40May 16, 2021MBS / MA 4th Semester को कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
41May 16, 2021Online VIVA हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
42April 27, 2021Terms and Condition for Online Classes view
43April 23, 2021Exam Center Notice for MA Third Semester view
44April 23, 2021Online Class Schedule for Class 12, Day Shift Students view
45April 21, 2021सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना view
46April 20, 2021Physical Classes postponed due to COVID-19 view
47April 19, 2021Exam Form Fill up notice for BBS|BA view
48April 19, 2021No class notice for 7th of Baisakh 2078 view
49April 13, 2021Holiday Notice view
50April 9, 2021Registration form fill up notice for BCA|BICTE|BBS|BA-2077 view
51April 8, 2021Notice regarding admission deadline for BICTE-2077 view
52April 8, 2021Notice regarding strictly following of COVID-19 health protocol view
53April 7, 2021Scholarship for BBS|BA-2076 students view
54April 6, 2021Admission notice for MA Second Semester view
55April 5, 2021Notice regarding form fill up for BICTE Second and Seventh Semester view
56April 5, 2021Notice regarding orientation and class start date for BCA-2077 view
57March 25, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
58March 24, 2021BBS Fourth Year को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
59March 17, 2021BCA मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
60March 15, 2021कक्षा सञ्चालन समय तालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
61March 15, 2021वि.वि.एस. चौथौं वर्षको कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
62March 15, 2021वि. ए. तेस्रो वर्षको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
63March 14, 2021BICTE-2077 को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
64March 10, 2021BCA-2077 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
65March 10, 2021BBS|BA प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
66March 7, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
67March 4, 2021BICTE 9th Semester को सेमेष्टर शुल्क सम्बन्धी सूचना view
68March 1, 2021BICTE मा भर्ना शुल्कमा छुट सम्बन्धी सूचना view
69February 26, 2021MA Second Semester कोे कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
70February 17, 2021कक्षा १२ को कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
71February 15, 2021BICTE Second Sem. तथा BICTE Seventh Sem. मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
72February 15, 2021BCA Second Sem. तथा BCA Fourth Sem. मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
73February 14, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
74February 14, 2021कक्षा १२ को ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेशन र प्रोभिजनल (TMP) प्रमाण पत्र सम्बन्धमा view
75February 5, 2021BCA Second Semester तथा BCA Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
76February 5, 2021BICTE Second Semester तथा BICTE Seventh Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
77February 1, 2021छात्रवृत्तिको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना view
78January 13, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
79January 12, 2021कक्षा ११ (नियमित) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
80January 12, 2021BICTE 3rd Semester तथा BICTE 5th Semester को भौतिक कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
81January 12, 2021कक्षा ११ (नियमित) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
82December 31, 2020BICTE 9th Semester का विद्यार्थीहरुको लागि अभिमुखीकरण तथा शुक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
83December 29, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
84December 27, 2020क्याम्पस प्रशासन खुल्ने समय सम्बन्धी सूचना view
85December 25, 2020Routine of Masters First Year-2076 view
86December 10, 2020प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
87December 7, 2020कक्षा ११ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
88November 20, 2020कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
89November 12, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
90November 10, 2020Routine of Bachelor Fourth Year view
91November 10, 2020स्नातक तह चौथौं बर्षको छुट परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
92October 16, 2020हार्दिक बधाई तथा शुभकामना view
93October 12, 2020बिदा सम्बन्धी सूचना view
94September 15, 2020स्नातकोत्तर तह (MBS/MA) का विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
95September 13, 2020कक्षा १२ का परीक्षा आवेदन फाराम भरेका विद्यार्थीहरुले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
96August 10, 2020कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
97August 10, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
98August 2, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
99July 29, 2020कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना (General Science, Computer Science, General Management) view
100July 29, 2020BICTE 1st, 6th & 8th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
101July 28, 2020कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
102July 21, 2020प्रवेश पत्र तथा रजिष्ट्रेशन कार्ड वितरण सम्बन्धमा view
103July 13, 2020MA Third Semester को अनलाईन कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना view
104July 8, 2020अनलाईन कक्षामा नियमित उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
105May 21, 2020अनलाइन कक्षाहरूको निम्ति सहुलियतदरको ई-प्याकेजहरु सम्बन्धी सूचना!! view
106May 10, 2020MBS Third Semester को अनलाइन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
107May 5, 2020Online class schedule for B.Ed. ICTE students view
108April 30, 2020BA Second Year को अनलाईन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
109April 27, 2020BBS First Year को अनलाईन कक्षाहरू संचालन सम्बन्धी सूचना view
110April 27, 2020MA First Semester तथा MBS First Semester का अनलाईन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
111March 22, 2020क्याम्पस प्रशासन विदा सम्बन्धी सूचना view
112March 20, 2020कक्षा ११ र १२ (दिवा समुह) को प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित सम्बन्धी सूचना view
113March 20, 2020कक्षा ११ र १२ को प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
114March 19, 2020कक्षा ११ को प्रि–बोर्ड परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
115March 18, 2020BICTE 1st, 6th र 8th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
116March 18, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
117March 18, 2020कक्षा ११ र १२ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
118March 13, 2020मा. वि. तह दिवा समुह कक्षा ११ र १२ प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
119March 12, 2020BICTE 5th Semester को कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
120March 10, 2020BBS 4th Year Exam Routine Published: TU view
121March 10, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
122March 10, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
123March 10, 2020कक्षा ११ को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
124March 6, 2020विदा सम्बन्धी सूचना view
125March 4, 2020कक्षा १२ तथा बी.बी.एस. चौंथो वर्षको प्रि–बोर्ड परीक्षाको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना view
126March 4, 2020BCA 1st & 3rd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा तथा BICTE 6th & 8th Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना view
127March 1, 2020BICTE Third Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
128February 25, 2020आन्तरिक परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
129February 25, 2020स्नातकोत्तर तहमा भर्ना समय थप सम्बन्धी सूचना view
130February 20, 2020विदा सम्बन्धी सूचना view
131February 16, 2020BCA 1st & 3rd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा तथा BICTE 6th & 8th Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
132February 16, 2020कक्षा ११ र १२ तथा बी.बी.एस. चौंथो वर्षको प्रि–बोर्ड परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
133February 15, 2020BCA First & Third Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
134February 15, 2020MA (Sociology) 2nd & 4th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
135February 15, 2020Bachelor (BBS/BA) को नियमित/आंशिक र मौका सहितको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
136February 13, 2020कक्षा सञ्चालन समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
137February 10, 2020स्नातकोत्तर तहमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
138February 10, 2020संवादको लागि आह्वान। view
139January 27, 2020BICTE Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
140January 21, 2020CMAT Orientation कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
141January 20, 2020BBS / BA First Year मा अध्ययनरत केही विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
142January 19, 2020‘भुजङ्ग’को लागि लेख, रचना उपलब्ध गराउनेबारे सूचना view
143January 19, 2020स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
144January 19, 2020BICTE 4th Semester 2076 Exam Routine Published view
145January 17, 2020BCA First & Third र BICTE First Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
146January 16, 2020MA Sociology को प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना view
147January 8, 2020सिफारिसको लागि आवश्यक कागजात सम्बन्धी सूचना view
148January 8, 2020स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
149January 8, 2020स्नातकोत्तर तह (MBS / MA (Sociology) प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
150January 8, 2020कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना view
151January 8, 2020MBS 2nd & 4th Semester – 2020 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
152January 1, 2020IT विषय अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
153December 30, 2019Notice Regarding Supervisor Assignment for the Project of BICTE Eight Semester view
154December 30, 2019जाडो बिदा सम्बन्धी सूचना view
155December 30, 2019BICTE 4th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
156December 30, 2019दोस्रो क्याम्पस सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
157December 26, 2019आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा दिने सम्बन्धी सूचना view
158December 24, 2019स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
159December 22, 2019दोस्रो क्याम्पस सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
160December 18, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
161December 18, 2019स्नातक तह प्रथम वर्षमा त्रिवि रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
162December 18, 2019क्याम्पस पोसाक सम्बन्धी सूचना view
163December 16, 2019MBS II & IV र MA II Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको संशोधित तालिका सम्बन्धी सूचना view
164December 16, 2019BICTE Second Semester 2076 _ Exam Routine Published ! view
165December 16, 2019Notice Regarding Presentation for BICTE and BCA view
166December 13, 2019कक्षा ११ र १२ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्गको द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
167December 10, 2019BICTE 6th Semester 2076 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
168December 10, 2019BCA 3rd Semester 2076 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
169December 10, 2019क्याम्पस पोसाक सम्बन्धी सूचना view
170December 8, 2019BICTE 8th Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
171December 6, 2019MBS 2nd & 4th Semester / MA 2nd Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
172December 6, 2019BBS / BA First & Second Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
173December 6, 2019कक्षा ११ र १२ को दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
174December 6, 2019आन्तरिक परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
175December 4, 2019BBS 4th Year को Project Work सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुने सूचना view
176December 4, 2019Exam Routine : Master’s Level 2nd Year-2076 view
177December 4, 2019BBS 4th Year को वार्षिक परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
178November 26, 2019छात्रवृत्ति [Best Wishes Foundation, Malaysia] नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
179November 22, 2019परिचय–पत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना view
180November 22, 2019शिक्षकहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
181November 21, 2019छात्रवृत्ति (स्नातक / स्नातकोत्तर तह) फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
182November 20, 2019अनुशासन समिति गठन सम्बन्धी सूचना view
183November 20, 2019Notice for Monthly Test view
184November 20, 2019ID Card तथा Campus Uniform अनिवार्यता सम्बन्धी सूचना view
185November 19, 2019छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
186November 18, 2019MBS / MA सेमेष्टर प्रणालीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि अत्यन्तै जरुरी सूचना view
187November 13, 2019कक्षा समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
188November 13, 2019BICTE 6th र 8th Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
189November 12, 2019निःशुल्क मधुमेय परीक्षण शिविर हुने सम्बन्धी सूचना view
190November 12, 2019MBS Fourth Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
191November 12, 2019स्नातक तह (BBS/BA) प्रथम वर्षमा भर्नाको म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
192November 11, 2019कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
193November 10, 2019कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
194November 5, 2019स्नातक तह (BBS / BA) प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
195November 5, 2019BICTE Second Semester 2076 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
196November 1, 2019BICTE र BCA First Semester मा भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
197November 1, 2019अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
198October 24, 2019MBS / MA Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
199October 24, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
200October 23, 2019BBS 4th Year, BBS/BA 3rd Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा र BICTE 2nd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view