डेस्क बेन्च खरिद कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना