College’s Notice

Sl NoDate PublishedSubjectLink
1April 19, 2021Exam Form Fill up notice for BBS|BA view
2April 19, 2021No class notice for 7th of Baisakh 2078 view
3April 13, 2021Holiday Notice view
4April 9, 2021Registration form fill up notice for BCA|BICTE|BBS|BA-2077 view
5April 8, 2021Notice regarding admission deadline for BICTE-2077 view
6April 8, 2021Notice regarding strictly following of COVID-19 health protocol view
7April 7, 2021Scholarship for BBS|BA-2076 students view
8April 6, 2021Admission notice for MA Second Semester view
9April 5, 2021Notice regarding form fill up for BICTE Second and Seventh Semester view
10April 5, 2021Notice regarding orientation and class start date for BCA-2077 view
11March 25, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
12March 24, 2021BBS Fourth Year को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
13March 17, 2021BCA मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
14March 15, 2021कक्षा सञ्चालन समय तालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
15March 15, 2021वि.वि.एस. चौथौं वर्षको कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
16March 15, 2021वि. ए. तेस्रो वर्षको प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
17March 14, 2021BICTE-2077 को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
18March 10, 2021BCA-2077 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
19March 10, 2021BBS|BA प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
20March 7, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
21March 4, 2021BICTE 9th Semester को सेमेष्टर शुल्क सम्बन्धी सूचना view
22March 1, 2021BICTE मा भर्ना शुल्कमा छुट सम्बन्धी सूचना view
23February 26, 2021MA Second Semester कोे कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
24February 17, 2021कक्षा १२ को कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
25February 15, 2021BICTE Second Sem. तथा BICTE Seventh Sem. मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
26February 15, 2021BCA Second Sem. तथा BCA Fourth Sem. मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
27February 14, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
28February 14, 2021कक्षा १२ को ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेशन र प्रोभिजनल (TMP) प्रमाण पत्र सम्बन्धमा view
29February 5, 2021BCA Second Semester तथा BCA Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
30February 5, 2021BICTE Second Semester तथा BICTE Seventh Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
31February 1, 2021छात्रवृत्तिको अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना view
32January 13, 2021क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
33January 12, 2021कक्षा ११ (नियमित) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
34January 12, 2021BICTE 3rd Semester तथा BICTE 5th Semester को भौतिक कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
35January 12, 2021कक्षा ११ (नियमित) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
36December 31, 2020BICTE 9th Semester का विद्यार्थीहरुको लागि अभिमुखीकरण तथा शुक्ष्म शिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
37December 29, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
38December 27, 2020क्याम्पस प्रशासन खुल्ने समय सम्बन्धी सूचना view
39December 25, 2020Routine of Masters First Year-2076 view
40December 10, 2020प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
41December 7, 2020कक्षा ११ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
42November 20, 2020कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
43November 12, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
44November 10, 2020Routine of Bachelor Fourth Year view
45November 10, 2020स्नातक तह चौथौं बर्षको छुट परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
46October 16, 2020हार्दिक बधाई तथा शुभकामना view
47October 12, 2020बिदा सम्बन्धी सूचना view
48September 15, 2020स्नातकोत्तर तह (MBS/MA) का विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्ति आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
49September 13, 2020कक्षा १२ का परीक्षा आवेदन फाराम भरेका विद्यार्थीहरुले सम्पर्क राख्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
50August 10, 2020कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
51August 10, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
52August 2, 2020क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
53July 29, 2020कक्षा १२ को अनलाइन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना (General Science, Computer Science, General Management) view
54July 29, 2020BICTE 1st, 6th & 8th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
55July 28, 2020कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
56July 21, 2020प्रवेश पत्र तथा रजिष्ट्रेशन कार्ड वितरण सम्बन्धमा view
57July 13, 2020MA Third Semester को अनलाईन कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना view
58July 8, 2020अनलाईन कक्षामा नियमित उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
59May 21, 2020अनलाइन कक्षाहरूको निम्ति सहुलियतदरको ई-प्याकेजहरु सम्बन्धी सूचना!! view
60May 10, 2020MBS Third Semester को अनलाइन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
61May 5, 2020Online class schedule for B.Ed. ICTE students view
62April 30, 2020BA Second Year को अनलाईन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
63April 27, 2020BBS First Year को अनलाईन कक्षाहरू संचालन सम्बन्धी सूचना view
64April 27, 2020MA First Semester तथा MBS First Semester का अनलाईन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
65March 22, 2020क्याम्पस प्रशासन विदा सम्बन्धी सूचना view
66March 20, 2020कक्षा ११ र १२ (दिवा समुह) को प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित सम्बन्धी सूचना view
67March 20, 2020कक्षा ११ र १२ को प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
68March 19, 2020कक्षा ११ को प्रि–बोर्ड परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
69March 18, 2020BICTE 1st, 6th र 8th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
70March 18, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
71March 18, 2020कक्षा ११ र १२ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
72March 13, 2020मा. वि. तह दिवा समुह कक्षा ११ र १२ प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
73March 12, 2020BICTE 5th Semester को कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
74March 10, 2020BBS 4th Year Exam Routine Published: TU view
75March 10, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
76March 10, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
77March 10, 2020कक्षा ११ को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
78March 6, 2020विदा सम्बन्धी सूचना view
79March 4, 2020कक्षा १२ तथा बी.बी.एस. चौंथो वर्षको प्रि–बोर्ड परीक्षाको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना view
80March 4, 2020BCA 1st & 3rd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा तथा BICTE 6th & 8th Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना view
81March 1, 2020BICTE Third Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
82February 25, 2020आन्तरिक परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
83February 25, 2020स्नातकोत्तर तहमा भर्ना समय थप सम्बन्धी सूचना view
84February 20, 2020विदा सम्बन्धी सूचना view
85February 16, 2020BCA 1st & 3rd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा तथा BICTE 6th & 8th Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
86February 16, 2020कक्षा ११ र १२ तथा बी.बी.एस. चौंथो वर्षको प्रि–बोर्ड परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
87February 15, 2020BCA First & Third Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
88February 15, 2020MA (Sociology) 2nd & 4th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
89February 15, 2020Bachelor (BBS/BA) को नियमित/आंशिक र मौका सहितको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
90February 13, 2020कक्षा सञ्चालन समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
91February 10, 2020स्नातकोत्तर तहमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
92February 10, 2020संवादको लागि आह्वान। view
93January 27, 2020BICTE Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
94January 21, 2020CMAT Orientation कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
95January 20, 2020BBS / BA First Year मा अध्ययनरत केही विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
96January 19, 2020‘भुजङ्ग’को लागि लेख, रचना उपलब्ध गराउनेबारे सूचना view
97January 19, 2020स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
98January 19, 2020BICTE 4th Semester 2076 Exam Routine Published view
99January 17, 2020BCA First & Third र BICTE First Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
100January 16, 2020MA Sociology को प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना view
101January 8, 2020सिफारिसको लागि आवश्यक कागजात सम्बन्धी सूचना view
102January 8, 2020स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
103January 8, 2020स्नातकोत्तर तह (MBS / MA (Sociology) प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
104January 8, 2020कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना view
105January 8, 2020MBS 2nd & 4th Semester – 2020 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
106January 1, 2020IT विषय अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
107December 30, 2019Notice Regarding Supervisor Assignment for the Project of BICTE Eight Semester view
108December 30, 2019जाडो बिदा सम्बन्धी सूचना view
109December 30, 2019BICTE 4th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
110December 30, 2019दोस्रो क्याम्पस सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
111December 26, 2019आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा दिने सम्बन्धी सूचना view
112December 24, 2019स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
113December 22, 2019दोस्रो क्याम्पस सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
114December 18, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
115December 18, 2019स्नातक तह प्रथम वर्षमा त्रिवि रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
116December 18, 2019क्याम्पस पोसाक सम्बन्धी सूचना view
117December 16, 2019MBS II & IV र MA II Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको संशोधित तालिका सम्बन्धी सूचना view
118December 16, 2019BICTE Second Semester 2076 _ Exam Routine Published ! view
119December 16, 2019Notice Regarding Presentation for BICTE and BCA view
120December 13, 2019कक्षा ११ र १२ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्गको द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
121December 10, 2019BICTE 6th Semester 2076 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
122December 10, 2019BCA 3rd Semester 2076 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
123December 10, 2019क्याम्पस पोसाक सम्बन्धी सूचना view
124December 8, 2019BICTE 8th Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
125December 6, 2019MBS 2nd & 4th Semester / MA 2nd Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
126December 6, 2019BBS / BA First & Second Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
127December 6, 2019कक्षा ११ र १२ को दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
128December 6, 2019आन्तरिक परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
129December 4, 2019BBS 4th Year को Project Work सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुने सूचना view
130December 4, 2019Exam Routine : Master’s Level 2nd Year-2076 view
131December 4, 2019BBS 4th Year को वार्षिक परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
132November 26, 2019छात्रवृत्ति [Best Wishes Foundation, Malaysia] नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
133November 22, 2019परिचय–पत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना view
134November 22, 2019शिक्षकहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
135November 21, 2019छात्रवृत्ति (स्नातक / स्नातकोत्तर तह) फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
136November 20, 2019अनुशासन समिति गठन सम्बन्धी सूचना view
137November 20, 2019Notice for Monthly Test view
138November 20, 2019ID Card तथा Campus Uniform अनिवार्यता सम्बन्धी सूचना view
139November 19, 2019छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
140November 18, 2019MBS / MA सेमेष्टर प्रणालीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि अत्यन्तै जरुरी सूचना view
141November 13, 2019कक्षा समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
142November 13, 2019BICTE 6th र 8th Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
143November 12, 2019निःशुल्क मधुमेय परीक्षण शिविर हुने सम्बन्धी सूचना view
144November 12, 2019MBS Fourth Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
145November 12, 2019स्नातक तह (BBS/BA) प्रथम वर्षमा भर्नाको म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
146November 11, 2019कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
147November 10, 2019कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
148November 5, 2019स्नातक तह (BBS / BA) प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
149November 5, 2019BICTE Second Semester 2076 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
150November 1, 2019BICTE र BCA First Semester मा भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
151November 1, 2019अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
152October 24, 2019MBS / MA Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
153October 24, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
154October 23, 2019BBS 4th Year, BBS/BA 3rd Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा र BICTE 2nd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
155October 21, 2019E-Library सदस्यताका लागि सूचना view
156October 20, 2019BBS Third Year तथा BA Third Year को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
157October 17, 2019BCA Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
158October 16, 2019MA (Soc) Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी संशोधित सूचना view
159October 16, 2019स्नातक तह (BBS र BA) को दोस्रो प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
160September 27, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
161September 27, 2019कक्षा ११ को ग्रेडबृद्धि (पुरक) परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
162September 25, 2019सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको लागि सहभागिता सम्बन्धी सूचना view
163September 24, 2019BCA First Semester 2019 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
164September 24, 2019BA प्रथम वर्षको VIVA हुने सम्बन्धी सूचना view
165September 20, 2019BICTE Entrance Exam Result 2076 view
166September 19, 2019भित्तेपत्रिका प्रकाशन समन्वय समिति गठन सम्बन्धी सूचना view
167September 19, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
168September 18, 2019बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना view
169September 18, 2019“कार्यालय सहायक” पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
170September 18, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
171September 18, 2019BCA Entrance Exam – 2019 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
172September 16, 2019MBS Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी संशोधित सूचना view
173September 16, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
174September 15, 2019BICTE 7thSemester Exam Routine 2076: TU view
175September 11, 2019BCA 2019 _ Entrance Exam Center Notice : TU view
176September 10, 2019BICTE Fifth Semester Exam Routine 2076: TU view
177September 10, 2019BCA Second Semester 2076 को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
178September 10, 2019MA (Soc) Third Semester 2076 को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
179September 10, 2019स्नातकोत्तर तह (MBS / MA) दोस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
180September 10, 2019MBS Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
181September 10, 2019MBS Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
182September 9, 2019भित्ते पत्रिका (Wall Magazine) का लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना view
183September 6, 2019कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
184September 4, 2019BICTE II Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
185August 31, 2019MA (Soc) Third Semester Exam Routine 2019: TU view
186August 31, 2019BCA Second Semester Exam Routine 2019: TU view
187August 31, 2019कक्षा ११ र १२ को प्रथम त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
188August 31, 2019कक्षा ११ को रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
189August 26, 2019Exam Center Published: MBS 3rd Semester Regular Examination 2019 view
190August 26, 2019MA (Soc) First Semester Examination Center 2076 view
191August 25, 2019समितिहरुको गठन सम्बन्धी जरुरी सूचना view
192August 25, 2019BBS, BA र MBS को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
193August 23, 2019BICTE Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
194August 21, 2019BCA Second Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
195August 21, 2019BA Second Year को VIVA सम्बन्धी सूचना view
196August 13, 2019MBS Third Semester 2019 _ Exam Routine Published : TU view
197August 13, 2019MA (Sociology) First Semester 2019 _ Exam Routine Published : TU view
198August 12, 2019कक्षा १२ को ग्रेडबृद्धि (पुरक) परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
199August 11, 2019Exam Preparation Class सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
200August 11, 2019केदारनाथ स्पोर्टस् क्लब गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना view
  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle