College’s Notice

Sl NoDate PublishedSubjectLink
1July 29, 2020BICTE 1st, 6th & 8th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
2July 28, 2020कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
3July 21, 2020प्रवेश पत्र तथा रजिष्ट्रेशन कार्ड वितरण सम्बन्धमा view
4July 13, 2020MA Third Semester को अनलाईन कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना view
5July 8, 2020अनलाईन कक्षामा नियमित उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
6May 21, 2020अनलाइन कक्षाहरूको निम्ति सहुलियतदरको ई-प्याकेजहरु सम्बन्धी सूचना!! view
7May 10, 2020MBS Third Semester को अनलाइन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
8May 5, 2020Online class schedule for B.Ed. ICTE students view
9April 30, 2020BA Second Year को अनलाईन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
10April 27, 2020BBS First Year को अनलाईन कक्षाहरू संचालन सम्बन्धी सूचना view
11April 27, 2020MA First Semester तथा MBS First Semester का अनलाईन कक्षाहरू सम्बन्धी सूचना view
12March 22, 2020क्याम्पस प्रशासन विदा सम्बन्धी सूचना view
13March 20, 2020कक्षा ११ र १२ (दिवा समुह) को प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित सम्बन्धी सूचना view
14March 20, 2020कक्षा ११ र १२ को प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
15March 19, 2020कक्षा ११ को प्रि–बोर्ड परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
16March 18, 2020BICTE 1st, 6th र 8th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
17March 18, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
18March 18, 2020कक्षा ११ र १२ को प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
19March 13, 2020मा. वि. तह दिवा समुह कक्षा ११ र १२ प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
20March 12, 2020BICTE 5th Semester को कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
21March 10, 2020BBS 4th Year Exam Routine Published: TU view
22March 10, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
23March 10, 2020कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
24March 10, 2020कक्षा ११ को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
25March 6, 2020विदा सम्बन्धी सूचना view
26March 4, 2020कक्षा १२ तथा बी.बी.एस. चौंथो वर्षको प्रि–बोर्ड परीक्षाको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना view
27March 4, 2020BCA 1st & 3rd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा तथा BICTE 6th & 8th Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको परीक्षा तालिका सम्बन्धी सूचना view
28March 1, 2020BICTE Third Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
29February 25, 2020आन्तरिक परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
30February 25, 2020स्नातकोत्तर तहमा भर्ना समय थप सम्बन्धी सूचना view
31February 20, 2020विदा सम्बन्धी सूचना view
32February 16, 2020BCA 1st & 3rd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा तथा BICTE 6th & 8th Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
33February 16, 2020कक्षा ११ र १२ तथा बी.बी.एस. चौंथो वर्षको प्रि–बोर्ड परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
34February 15, 2020BCA First & Third Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
35February 15, 2020MA (Sociology) 2nd & 4th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
36February 15, 2020Bachelor (BBS/BA) को नियमित/आंशिक र मौका सहितको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
37February 13, 2020कक्षा सञ्चालन समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
38February 10, 2020स्नातकोत्तर तहमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
39February 10, 2020संवादको लागि आह्वान। view
40January 27, 2020BICTE Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
41January 21, 2020CMAT Orientation कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
42January 20, 2020BBS / BA First Year मा अध्ययनरत केही विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
43January 19, 2020‘भुजङ्ग’को लागि लेख, रचना उपलब्ध गराउनेबारे सूचना view
44January 19, 2020स्नातकोत्तर तह दोस्रो वर्षका परीक्षार्थीहरूको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
45January 19, 2020BICTE 4th Semester 2076 Exam Routine Published view
46January 17, 2020BCA First & Third र BICTE First Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
47January 16, 2020MA Sociology को प्रवेश परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना view
48January 14, 2020बिदा सम्बन्धी सूचना view
49January 8, 2020सिफारिसको लागि आवश्यक कागजात सम्बन्धी सूचना view
50January 8, 2020स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
51January 8, 2020स्नातकोत्तर तह (MBS / MA (Sociology) प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
52January 8, 2020कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना view
53January 8, 2020MBS 2nd & 4th Semester – 2020 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
54January 1, 2020IT विषय अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको सम्बन्धी सूचना view
55December 30, 2019Notice Regarding Supervisor Assignment for the Project of BICTE Eight Semester view
56December 30, 2019जाडो बिदा सम्बन्धी सूचना view
57December 30, 2019BICTE 4th Semester को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
58December 30, 2019दोस्रो क्याम्पस सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
59December 26, 2019आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा दिने सम्बन्धी सूचना view
60December 24, 2019स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
61December 22, 2019दोस्रो क्याम्पस सभामा उपस्थित हुने सम्बन्धी सूचना view
62December 18, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
63December 18, 2019स्नातक तह प्रथम वर्षमा त्रिवि रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
64December 18, 2019क्याम्पस पोसाक सम्बन्धी सूचना view
65December 16, 2019MBS II & IV र MA II Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको संशोधित तालिका सम्बन्धी सूचना view
66December 16, 2019BICTE Second Semester 2076 _ Exam Routine Published ! view
67December 16, 2019Notice Regarding Presentation for BICTE and BCA view
68December 13, 2019कक्षा ११ र १२ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्गको द्वितीय त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
69December 10, 2019BICTE 6th Semester 2076 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
70December 10, 2019BCA 3rd Semester 2076 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
71December 10, 2019क्याम्पस पोसाक सम्बन्धी सूचना view
72December 8, 2019BICTE 8th Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
73December 6, 2019MBS 2nd & 4th Semester / MA 2nd Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
74December 6, 2019BBS / BA First & Second Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
75December 6, 2019कक्षा ११ र १२ को दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
76December 6, 2019आन्तरिक परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
77December 4, 2019BBS 4th Year को Project Work सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुने सूचना view
78December 4, 2019Exam Routine : Master’s Level 2nd Year-2076 view
79December 4, 2019BBS 4th Year को वार्षिक परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
80November 26, 2019छात्रवृत्ति [Best Wishes Foundation, Malaysia] नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
81November 22, 2019परिचय–पत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना view
82November 22, 2019शिक्षकहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
83November 21, 2019छात्रवृत्ति (स्नातक / स्नातकोत्तर तह) फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
84November 20, 2019अनुशासन समिति गठन सम्बन्धी सूचना view
85November 20, 2019Notice for Monthly Test view
86November 20, 2019ID Card तथा Campus Uniform अनिवार्यता सम्बन्धी सूचना view
87November 19, 2019छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
88November 18, 2019MBS / MA सेमेष्टर प्रणालीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि अत्यन्तै जरुरी सूचना view
89November 13, 2019कक्षा समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
90November 13, 2019BICTE 6th र 8th Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
91November 12, 2019निःशुल्क मधुमेय परीक्षण शिविर हुने सम्बन्धी सूचना view
92November 12, 2019MBS Fourth Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
93November 12, 2019स्नातक तह (BBS/BA) प्रथम वर्षमा भर्नाको म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
94November 11, 2019कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
95November 10, 2019कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
96November 5, 2019स्नातक तह (BBS / BA) प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
97November 5, 2019BICTE Second Semester 2076 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
98November 1, 2019BICTE र BCA First Semester मा भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
99November 1, 2019अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
100October 24, 2019MBS / MA Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
101October 24, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
102October 23, 2019BBS 4th Year, BBS/BA 3rd Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा र BICTE 2nd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
103October 21, 2019E-Library सदस्यताका लागि सूचना view
104October 20, 2019BBS Third Year तथा BA Third Year को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
105October 17, 2019BCA Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
106October 16, 2019MA (Soc) Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी संशोधित सूचना view
107October 16, 2019स्नातक तह (BBS र BA) को दोस्रो प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
108September 27, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
109September 27, 2019कक्षा ११ को ग्रेडबृद्धि (पुरक) परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
110September 25, 2019सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको लागि सहभागिता सम्बन्धी सूचना view
111September 24, 2019BCA First Semester 2019 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
112September 24, 2019BA प्रथम वर्षको VIVA हुने सम्बन्धी सूचना view
113September 20, 2019BICTE Entrance Exam Result 2076 view
114September 19, 2019भित्तेपत्रिका प्रकाशन समन्वय समिति गठन सम्बन्धी सूचना view
115September 19, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
116September 18, 2019बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना view
117September 18, 2019“कार्यालय सहायक” पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
118September 18, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
119September 18, 2019BCA Entrance Exam – 2019 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
120September 16, 2019MBS Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी संशोधित सूचना view
121September 16, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
122September 15, 2019BICTE 7thSemester Exam Routine 2076: TU view
123September 11, 2019BCA 2019 _ Entrance Exam Center Notice : TU view
124September 10, 2019BICTE Fifth Semester Exam Routine 2076: TU view
125September 10, 2019BCA Second Semester 2076 को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
126September 10, 2019MA (Soc) Third Semester 2076 को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
127September 10, 2019स्नातकोत्तर तह (MBS / MA) दोस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
128September 10, 2019MBS Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
129September 10, 2019MBS Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
130September 9, 2019भित्ते पत्रिका (Wall Magazine) का लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना view
131September 6, 2019कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
132September 4, 2019BICTE II Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
133August 31, 2019MA (Soc) Third Semester Exam Routine 2019: TU view
134August 31, 2019BCA Second Semester Exam Routine 2019: TU view
135August 31, 2019कक्षा ११ र १२ को प्रथम त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
136August 31, 2019कक्षा ११ को रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
137August 26, 2019Exam Center Published: MBS 3rd Semester Regular Examination 2019 view
138August 26, 2019MA (Soc) First Semester Examination Center 2076 view
139August 25, 2019समितिहरुको गठन सम्बन्धी जरुरी सूचना view
140August 25, 2019BBS, BA र MBS को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
141August 23, 2019BICTE Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
142August 21, 2019BCA Second Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
143August 21, 2019BA Second Year को VIVA सम्बन्धी सूचना view
144August 13, 2019MBS Third Semester 2019 _ Exam Routine Published : TU view
145August 13, 2019MA (Sociology) First Semester 2019 _ Exam Routine Published : TU view
146August 12, 2019कक्षा १२ को ग्रेडबृद्धि (पुरक) परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
147August 11, 2019Exam Preparation Class सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
148August 11, 2019केदारनाथ स्पोर्टस् क्लब गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना view
149August 7, 2019BICTE Fifth & Seventh Semester को आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
150August 7, 2019BICTE Second Semester को आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
151August 3, 2019Exam Center Notice: MBS First Semester 2019 view
152August 3, 2019MBS First Semester Exam Routine 2076: TU view
153August 3, 2019Exam Routine: BBS, BA & BICTE First Year 2076 view
154August 3, 2019BICTE 5th & 7th Semester को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
155August 3, 2019BCA Second Semester 2019 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
156August 3, 2019आन्तरिक परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
157August 3, 2019स्नातक तह प्रथम वर्षको प्रि–बोर्ड परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
158August 1, 2019BCA II Semester को पुनः परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
159July 27, 2019कक्षा ११ (Computer Engineering) को दोस्रो प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
160July 23, 2019कक्षा ११ को दोस्रो प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
161July 23, 2019कक्षा १२ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
162July 23, 2019कक्षा ११ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को भर्नामा छुट सम्बन्धी सूचना view
163July 19, 2019कक्षा ११ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
164July 19, 2019कक्षा ११ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
165July 18, 2019BICTE Third Semester – Exam Routine Changed Notice view
166July 17, 2019MA (Soc) Third Semester 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
167July 17, 2019कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
168July 17, 2019कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
169July 17, 2019परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
170July 5, 2019स्नातक तह तेस्रो वर्षको VIVA सम्बन्धी सूचना view
171July 5, 2019BCA / BICTE मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि सूचना view
172July 5, 2019इन्टर्न सम्बन्धी सूचना view
173June 23, 2019स्नातकोत्तर प्रथम बर्षको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
174June 21, 2019बि.ए. दोस्रो वर्षका विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन भ्रमण लगिने सम्बन्धी सूचना view
175June 18, 2019स्नातक तह (BBS / BA / BICTE) प्रथम वर्ष 2076 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
176June 18, 2019MA (Sociology) First Semester 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
177June 18, 2019शोधपत्र (THESIS) तथा प्रयोगात्मक (PROJECT WORK) मौका परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
178June 15, 2019MBS / MA (Sociology) First Semester र MBS Third Semester को आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
179June 15, 2019MBS First Semester – 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
180June 15, 2019MBS Third Semester 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
181June 15, 2019वर्षे बिदा सम्बन्धी सुचना view
182June 9, 2019BICTE Third Semester 2076 को परीक्षा फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
183June 9, 20193/4 Years Bachelor Level (BA, BBS BICTE) Second Year Examination Routine 2076: TU view
184June 4, 2019कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
185June 3, 2019BICTE 3rd Semester 2076 को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
186June 3, 2019BICTE 5th Semester 2076 को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
187June 3, 2019BICTE 7th Semester 2076 को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
188June 3, 2019BCA Second Semester 2076 को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
189June 3, 2019BICTE Third Semester 2076 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
190May 30, 2019अनुसन्धान तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना view
191May 30, 2019उप–प्राध्यापक पदमा बढुवाको निम्ति आवेदन सम्बन्धी सूचना view
192May 27, 2019Research Methodology Training मा सहभागी हुने बारेको सूचना view
193May 26, 2019क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
194May 24, 2019अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागिता सम्बन्धी सूचना view
195May 21, 2019Master’s Level First Year Exam Routine – 2075: TU view
196May 21, 2019Bachelor Third Year Exam Center Notice 2076: TU view
197May 15, 2019क्याम्पस बिदा सम्बन्धी सूचना view
198May 14, 2019बीबीएस चौंथो वर्षको VIVA हुने सम्बन्धी सूचना view
199May 14, 2019MBS III Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
200May 14, 2019BBS/BA First Year को दोस्रो आन्तरिक तथा BBS/BA Second Year को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle