Blog

स्थानान्तरण सम्बन्धी सूचना

यस काभे्र बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने र अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको लागि क्याम्पस स्थानान्तरण (College Transfer) को सम्बन्धमा त्रि.वि. को निर्देशन भित्र रही निम्न व्यवस्था गरिएको व्यहोरा सबैको लागि जानकारी…