MBS Second Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा एम. बी. एस. दोस्रो सेमेष्टरको कक्षा यही मिति २०७९ जेठ ८ गते आइतबारदेखि निम्नानुसारको कक्षा तालिका अनुसार सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।

Day/Time 6:10-7:00 7:00-7:50 Break (7:50-8:00) 8:00-8:50
Sunday Business Environ.-KHD Prod. & Operation-MD Finance- SMK
Monday Business Environ.-KHD Prod. & Operation-MD Finance- SMK
Tuesday Business Environ.-KHD Prod. & Operation-MD Finance- SMK
Wednesday Prod. & Operation- PM HRM-RM Account- SMK
Thursday Prod. & Operation- PM HRM-RM Account- SMK
Friday Prod. & Operation- PM HRM-RM Account- SMK

-मंगलभक्त श्रेष्ठ, एम.बी.एस. कार्यक्रम प्रमुख