MA (Soc) Third Semester 2076 को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना