BICTE Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा BICTE Third Semester को कक्षा मिति २०७९ असार १९ गते आइतबारदेखि सञ्चालन हुने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।

Day First (6:10-7:00) Second (7:00-7:45) Break (7:45-8:00) Third (8:00-8:45) Fourth (8:45-9:30) Fifth (9:30-10:10)
Sunday Probability & Statistics (KKC) Computer Architecture & Organization Program (AT) Psychology (SA) Data Structure & Algorithm (JP) Web Technology (SS)
Monday Probability & Statistics (KKC) Computer Architecture & Organization Program (AT) Psychology (SA) Data Structure & Algorithm (JP) Web Technology (SS)
Tuesday Probability & Statistics (KKC) 21st century skill (DK) Psychology (SA) Data Structure & Algorithm (JP) Web Technology (SS)
Wednesday Computer Architecture & Organization Program (AT) 21st century skill (DK) Psychology (SA) Data Structure & Algorithm (JP) Web Technology (SS)
Thursday Computer Architecture & Organization Program (AT) 21st century skill (DK) Data Structure & Algorithm (JP) Web Technology (SS)
Friday Computer Architecture & Organization Program (AT) 21st century skill (DK) Data Structure & Algorithm (JP) Web Technology (SS)

-जगदीप पलाञ्चोके, IT विषय समिति प्रमुख