BCA Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा स्नातक तह BCA Third Semester को मिति २०७६ साल कात्र्तिक १७ गते आइतबारदेखि निम्न बमोजिम कक्षा सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदछु ।

Class Routine

Periods

Days

I

6:10 – 6:55

II

6:55 – 7:40

III

7:40 – 8:25

TEA BREAK

8:25 – 8:45

IV

8:45 – 9:30

V

9:30 – 10:15

Sunday Web. Tech. Java System Analysis Data Structure Prob. & Stat.
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

– के.जि. वैदार, क्याम्पस प्रमुख