BCA First Semester को प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय, डीनको कार्यालयबाट BCA First Semester को प्रयोगात्मक परीक्षा (External – VIVA) तपसिल बमोजिम सञ्चालन हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।
तपसिल

S.N. Subjects Time
2075.12.18 CAMT 104 – Mathematics I 9:00 am
2075.12.19 CACS 101 – Computer Fundamentals & Applications 10:00 am
2075.12.23 CACS 105 – Digital Logic 8:00 am