BCA 2nd Sem. तथा BICTE 2nd Sem. को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा BCA Second Semester तथा BICTE Second Semester मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको मिति २०७९ साल असोज २५ गते मंगलबारदेखि निम्नानुसारको कक्षा तालिका अनुसार सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ ।

BCA 2nd Semester

Day I (6:10-7:00) II (7:00-7:45) Break (7:45-8:00) III (8:00-8:45) IV (8:45-9:30) V (9:30-10:10)
Sunday Math II (PM) English II (SS) Microprocessor & Com. Architecture (AT) Financial Accounting (NK) C-Programming (JP)
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

BICTE 2nd Semester

Day I (6:10-7:00) II (7:00-7:45) Break (7:45-8:00) III (8:00-8:45) IV (8:45-9:30) V (9:30-10:10) VI (10:10-10:50)
Sunday English (RKR) Mathematics-II (KKC) OOPS with C++ (SS) Developmental Psychology (MC) Digital Logic (AT) Nepali-II (KRN)
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday

-जगदीप पलाञ्चोके, IT विषय समिति प्रमुख