BBS चौथौं बर्षको Project Work Report Writing को निम्ति सुपरिवेक्षक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना

BBS चौथौं बर्षको Project Work Report Writing को निम्ति निम्न विद्यार्थीहरुको लागि निम्न बमोजिम सुपरिवेक्षक नियुक्त गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई जानकारी गराइन्छ ।

–प्रमुख, अनुसन्धान समिति

Name list of Supervisors for BBS Fourth Year Project Work report Writing