BA|BBS Third Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा तथा B.Ed. Science First Year को प्रि–बोर्ड परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना