स्नातक तह तेस्रो वर्ष (BA / BBS Third Year) को आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा BA BBS Third Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा निम्न परीक्षा तालिका बमोजिम संचालन हुने भएकोले मिति २०७४ मंसिर १२ गतेसम्ममा परीक्षा फाराम भरी क्याम्पस प्रशासनमा बुझाउनुहुन जानकारी गराउँदछु ।

परीक्षा तालिका
परीक्षा समय ः विहान ७ः०० – ८ः३० सम्म

 

Date BBS III year   Date BA III year
2074 – 08 – 13 Org. Behavior 2074 – 08 – 13 Sociology – 314
2074 – 08 – 13 M. English – 314
2074 – 08 – 14 Fund. of Fin. Mgmt  2074 – 08 – 14 Sociology – 315
2074 – 08 – 14 M. English – 315
2074 – 08 – 15 Business Law 2074 – 08 – 15 F. Paper
2074 – 08 – 15 Soc./JMC – 316
2074 – 08 – 18 Taxation 2074 – 08 – 18 RD -314
2074 – 08 – 18 JMC – 314
2074 – 08 – 19 Strategy Mgmt. 2074 – 08 – 19 RD – 315
2074 – 08 – 19 JMC – 315