गाईजात्राको बिदा सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा २०७४ श्रावण २४ गते गाईजात्रा (सा: पारु) भएकोले उक्त दिन क्याम्पस बिदा हुने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।