कोरियाली भाषा शिक्षण सम्बन्धी सूचना

मितिः २०७५/०५/१५

यस क्याम्पसमा छिट्टै कोरियाली भाषाको आधारभूत [Basic] कक्षा सञ्चालन हुँदैछ । उक्त भाषा अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीहरुले यही मिति २०७५ भाद्र २५ गतेभित्र क्याम्पसमा प्रशासनमा नाम दर्ता गराउनुहुन अनुरोध छ ।
– उक्त भाषा कक्षा उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीलाई यस क्याम्पसको नाम उल्लेखित प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।
– उक्त कक्षा चार महिना सञ्चालन गरिनेछ । कक्षा कम्तिमा २५ जना विद्यार्थी भएमा मात्र सञ्चालन गरिनेछ ।
– नाम दर्ता शुल्क रु. २,०००।– लाग्नेछ, अन्य शुल्क लाग्नेछैन ।

पुनश्चः रजिष्ट्रेशन शुल्क कक्षा सञ्चालन हुने मिति तोकेपछि कक्षा सञ्चालन हुने मिति भन्दा अगाडि नै बुझाउनुपर्नेछ ।

  • के.जि. वैदार, क्याम्पस प्रमुख