कक्षा ११ मा Computer Engineering को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना |

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसमा कक्षा ११ मा Computer Engineering को मिति २०७५/०४/२७ गते आइतबारबाट निम्न तालिका बमोजिम कक्षा सञ्चालन गरिने व्यहोरा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराइएको छ ।

कक्षा सञ्चालन तालिका

Period Time Subject
I 10:30 – 11:30 Computer Hardware & Architecture
II 11:30 – 12:30 Com. English
III 12:30 – 1:30 Com. Nepali

Break [1:30 – 2:15]

IV 2:15 – 3:15 Computer Programming
V 3:15 – 4:15 Mathematics
VI 4:15 – 5:00 Free Practical