उद्यमशीलता सहयोग कार्यक्रमको तालिममा सहभागिताको लागि सूचना