आन्तरिक परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना

मिति २०७६ साल कार्तिक १७ गतेदेखि २२ गतेसम्म सञ्चालन भएको BBS / BA Third Year र BBS Fourth Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षामा निम्नानुसारका विद्यार्थीहरुले तपसिल बमोजिमको छात्रवृत्ति पाउने व्यहोरा सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle