Tender

  • e-Bidding मार्फत कक्षा कोठा निर्माण कार्यको आह्वान सम्बन्धी सुचना (गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७।११।१९) – Download

  • e-Bidding मार्फत कक्षा कोठा निर्माण कार्यको आह्वान सम्बन्धी सूचना [2076.09.24] – DOWNLOAD

  • e-Bidding मार्फत कक्षाकोठा फिनिसिङ्ग कार्यको बोलपत्र स्वीकृत सम्वन्धी आशयको सुचना [2076.05.20] –  DOWNLOAD

  • e-Bidding मार्फत कक्षाकोठा फिनिसिङ्ग कार्यको बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना – DOWNLOAD

  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle