MBS Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा मिति २०७९ माघ ५ गते देखि निम्न कक्षा सञ्चालन तालिका अनुसार MBS Third Semester को कक्षा सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Class Routine

Date/Time

I (6:20-7:10) II (7:10-7:55) Break (7:55-8:05) III (8:05-8:50)

Sunday

Account- SMK Research Methodology- KHD Entreprenuership – SKC

Monday

Account- SMK Research Methodology- KHD Entreprenuership – SKC
Tuesday Account- SMK

Research Methodology- KHD

Entreprenuership – SKC

Wednesday Corporate Finance- SMK

International Business- MD

Thursday

Corporate Finance- SMK

International Business- MD

Friday Corporate Finance- SMK International Business- MD

-मंगलभक्त श्रेष्ठ, MBS कार्यक्रम संयोजक