MBS Second र MBS Fourth Semester को Unit Test सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा निम्न तालिका अनुसार एम.बी.एस. दोस्रो सेमेष्टर र चौथौं सेमेष्टरको Unit Test निम्नानुसार सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

MBS Second Semester

Date

Time Subject

2079/06/02

6:10-7:00 Business Environment

2079/06/04

7:00-7:50

Production and Operation Management

2079/06/05

8:00-8:50

Financial Management

2079/06/06 7:00-7:50

Human Resource Management

2079/06/07 8:00-8:50

Management Accounting

 MBS Fourth Semester

Date

Time

Subject

2079/06/02

7:00-7:50

Strategic Management

2079/06/04

6:10-7:00

Financial Markets and Institution

2079/06/05

6:10-7:00

Investment Management

 

-मंगलभक्त श्रेष्ठ, एम.बी.एस. कार्यक्रम प्रमुख