MA Second Semester कोे कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यस क्याम्पसमा MA Second Semester कोे कक्षा २०७७ फाल्गुण १६ गते आइतबारदेखि निम्नानुसारको कक्षा तालिका अनुसार सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सम्पूर्णमा जानकारी गराइन्छ ।

Day/Time 6:30-7:20 7:20-8:10 8:10-9:00
Sunday Politics and Society – PR Household & Family Transition-HKB Practice of Social Change – MPT
Monday Politics and Society – PR Household & Family Transition-HKB Practice of Social Change – MPT
Tuesday Politics and Society – PR Household & Family Transition-HKB Practice of Social Change – MPT
Wednesday Qualitative Research Methods – CPS Marxist Perspective – HKB
Thursday Qualitative Research Methods – CPS Marxist Perspective – HKB
Friday Qualitative Research Methods – CPS Marxist Perspective – HKB

– मंगलभक्त श्रेष्ठ, कार्यक्रम संयोजक