BICTE I & IV Sem को प्रथम आ. परीक्षाको सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा BICTE First & Fourth Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षा निम्न परीक्षा तालिका बमोजिम संचालन हुने सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

परीक्षा तालिका
परीक्षा समय: बिहान ६ः३० – ८ः०० सम्म

Date BICTE I Sem BICTE IV Sem
2074-12-26 Fund. of Edu. [Ed. 411] Ope. System [ICT Ed. 445]
2074-12-27 Gen. English [Eng. Ed. 411] Database Mgmt Sys. [ICT Ed. 446]
2074-12-28 Gen. Nepali [Nep. Ed. 411] Sys. Ana. & Design [ICT Ed. 447]
2074-12-29 Fund. of Math. [Math Ed. 415] Learning Psychology [Ed. 441]
2074-12-30 Intro. IT [ICT Ed. 415] Analytic Geometry [Math Ed. 446]
2075-01-02 Prog. Concept with C [ICT Ed. 416] Prob.& Stat. [Math Ed.449]

पुनश्च:
१. यस परीक्षाको प्राप्ताङ्क त्रि.वि. शिक्षाशास्त्र संकाय परीक्षा नियन्त्रण शाखा पठाइने भएकोले परीक्षामा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्नेछ । अन्यथा, नतिजामा अनुत्तीर्ण जनाइनेछ ।