BICTE 6th र 8th Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा स्नातक तह BICTE 6th र 8th Semester को मिति २०७६ साल कार्तिक २८ गते बिहिबारदेखि निम्न बमोजिम कक्षा सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराउँदछु ।

Class Routine

BICTE Sixth Semester

Effected from: 2076.07.28                                                                              [Class begins from 2076.07.28]

Periods

Days

I

6:10 – 6:55

II

6:55 – 7:40

TEA BREAK

7:40 – 8:00

III

8:00 – 8:45

IV

8:45 – 9:30

V

9:30 – 10:15

Sunday Edu. Evaluation – SA E-Learning – YN Com. Graph – UH Graph Th – RM
Monday
Tuesday Visual Prog. – SS
Wednesday
Thursday Graph Th – RM
Friday

 

BICTE Eighth Semester

Effected from: 2076.07.28                                                                              [Class begins from 2076.07.28]

Periods

Days

I

6:10 – 6:55

II

6:55 – 7:40

TEA BREAK

7:40 – 8:00

III

8:00 – 8:45

IV

8:45 – 9:30

V

9:30 – 10:15

Sunday Research in Edu. Algebra Sys. Adm. Using Linex Tech. n Edu
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
  • जगदीप पलाञ्चोके
    प्रमुख, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विषय