BICTE 4th Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

यस क्याम्पसमा BICTE 4th Semester को मिति २०७४/०८/१० गते आइतबारबाट कक्षा सञ्चालन गरिने व्यहोरा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई जानकारी गराइएको छ ।

कक्षा निम्न तालिका बमोजिम सञ्चालन हुनेछ: