स्नातकोत्तर प्रथम बर्षको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना