कक्षा समय परिवर्तन सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा मिति २०७४ चैत्र १ गतेदेखि निम्न बमोजिमको कक्षा समय परिवर्तन गरिएको जानकारी गराउँदछु ।

Period Time
First 6:10 – 6:50
Second 6:50 – 7:30
Third 7:30 – 8:10
Tea Break 8:10 – 8:25
Forth 8:25 – 9:05
Fifth 9:05 – 9:45