कक्षा सञ्चालन समय तालिका परिवर्तन सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा यही मिति २०७७ साल चैत्र ३ गते मंगलबारदेखि निम्नानुसारका कक्षा समय तालिका बमोजिम कक्षा सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

MBS| MA| BICTE |BA | BBS  र कक्षा १२

Time Period
6:20-7:05 First Period
7:05-7:50 Second Period
7:50-8:05 Break
8:05-8:50 Third Period
8:50-9:30 Fourth Period
9:30-10:10 Fifth Period

BCA र कक्षा ११

Time Period
6:20-7:05 First Period
7:05-7:50 Second Period
7:50-8:35 Third Period
8:35-8:50 Break
8:50-9:30 Fourth Period
9:30-10:10 Fifth Period
10:10 – 10:50 Sixth Period

-के. जि. वैदार, क्याम्पस प्रमु्ख