College’s Notice

Sl NoDate PublishedSubjectLink
1July 19, 2019कक्षा ११ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
2July 19, 2019कक्षा ११ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
3July 18, 2019BICTE Third Semester – Exam Routine Changed Notice view
4July 17, 2019MA (Soc) Third Semester 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
5July 17, 2019कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
6July 17, 2019कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
7July 17, 2019परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
8July 5, 2019स्नातक तह तेस्रो वर्षको VIVA सम्बन्धी सूचना view
9July 5, 2019BCA / BICTE मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि सूचना view
10July 5, 2019इन्टर्न सम्बन्धी सूचना view
11June 23, 2019स्नातकोत्तर प्रथम बर्षको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
12June 21, 2019बि.ए. दोस्रो वर्षका विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन भ्रमण लगिने सम्बन्धी सूचना view
13June 18, 2019स्नातक तह (BBS / BA / BICTE) प्रथम वर्ष 2076 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
14June 18, 2019MA (Sociology) First Semester 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
15June 18, 2019शोधपत्र (THESIS) तथा प्रयोगात्मक (PROJECT WORK) मौका परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
16June 15, 2019MBS / MA (Sociology) First Semester र MBS Third Semester को आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
17June 15, 2019MBS First Semester – 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
18June 15, 2019MBS Third Semester 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
19June 15, 2019वर्षे बिदा सम्बन्धी सुचना view
20June 9, 2019BICTE Third Semester 2076 को परीक्षा फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
21June 9, 20193/4 Years Bachelor Level (BA, BBS BICTE) Second Year Examination Routine 2076: TU view
22June 4, 2019कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
23June 3, 2019BICTE 3rd Semester 2076 को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
24June 3, 2019BICTE 5th Semester 2076 को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
25June 3, 2019BICTE 7th Semester 2076 को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
26June 3, 2019BCA Second Semester 2076 को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
27June 3, 2019BICTE Third Semester 2076 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
28May 30, 2019अनुसन्धान तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना view
29May 30, 2019उप–प्राध्यापक पदमा बढुवाको निम्ति आवेदन सम्बन्धी सूचना view
30May 27, 2019Research Methodology Training मा सहभागी हुने बारेको सूचना view
31May 26, 2019क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
32May 24, 2019अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागिता सम्बन्धी सूचना view
33May 21, 2019Master’s Level First Year Exam Routine – 2075: TU view
34May 21, 2019Bachelor Third Year Exam Center Notice 2076: TU view
35May 15, 2019क्याम्पस बिदा सम्बन्धी सूचना view
36May 14, 2019बीबीएस चौंथो वर्षको VIVA हुने सम्बन्धी सूचना view
37May 14, 2019MBS III Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
38May 14, 2019BBS/BA First Year को दोस्रो आन्तरिक तथा BBS/BA Second Year को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
39May 14, 2019समितिहरुको गठन सम्बन्धी जरुरी सूचना view
40May 14, 2019BBS/ BA II & III Year को आन्तरिक/प्रि–बोर्ड परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
41May 14, 2019कक्षा ११ र १२ को प्रि–बोर्ड परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
42May 12, 2019स्नातकोत्तर तहमा सेमेष्टर प्रणालीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि अत्यन्तै जरुरी सूचना view
43May 5, 2019BBS चौथौं बर्षको Project Work Report Writing को निम्ति सुपरिवेक्षक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना view
44May 3, 2019MBS तेस्रो सेमेष्टरको सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
45May 2, 2019BICTE First Semester Exam – 2076 _ Routine Published view
46April 28, 2019BBS Fourth Year को Project Work Report बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
47April 26, 2019बी.ए. तेस्रो वर्षका विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
48April 25, 2019विमा सम्बन्धी अभिमूखीकरण कक्षा सम्बन्धी सूचना view
49April 18, 2019कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
50April 16, 2019BBS का विद्यार्थीहरुका लागि Project Work Report लेखन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुनेबारे सूचना view
51April 16, 2019MBS का विद्यार्थीहरुका लागि Thesis लेखन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुनेबारे सूचना view
52April 15, 2019स्नातक तह (BBS / BA / BICTE) दोेस्रो वर्ष -2076 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
53April 15, 2019BICTE First Semester को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
54April 11, 2019अभिमूखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
55April 2, 2019BICTE 6th Semester 2076 : Exam Routine Published view
56April 2, 2019कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
57April 1, 2019BBS Fourth Year Exam Center Notice view
58April 1, 2019कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
59April 1, 2019स्नातकोत्तर तह (MBS / MA) प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
60April 1, 2019BCA First Semester को प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
61March 29, 2019Bachelor Third Year 2076 Exam Routine Published: TU view
62March 28, 2019BCA 1st Sem 2075 _ Exam Routine Notice view
63March 28, 2019Grade 11 / 12 Exam Centers Notice 2076 view
64March 26, 2019BBS Fourth Year 2076 Exam Routine Published ! view
65March 26, 2019MA (Soc) First Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
66March 22, 2019MA (Soc) Second Sem-2019 Exam Center Notice view
67March 19, 2019स्नातक तह प्रथम सेमेष्टरको प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
68March 19, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
69March 19, 2019MA (Soc) First Semester 2019 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
70March 19, 2019MBS First Semester -2019 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
71March 19, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
72March 13, 2019MBS / MA (Soc) प्रथम सेमेष्टरको भर्नाको म्यादथप बारेको सूचना view
73February 11, 2019MBS / MA [Batch 2019] को भर्ना कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
74February 11, 2019छात्रवृत्तिका लागि अन्तर्वार्ता हुने सम्बन्धी सूचना view
75February 7, 2019अवलोकन भ्रमण सम्बन्धी सूचना view
76February 6, 2019MBS 2019 भर्ना कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
77February 4, 2019कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
78January 28, 2019CMAT – Orientation कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
79January 27, 2019MBS – CMAT Orientation कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
80January 16, 2019BCA / BICTE First Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
81December 28, 2018हिउँदे बिदा सम्बन्धी सूचना view
82December 21, 2018‘भुजङ्ग’को लागि लेख, रचना उपलब्ध गराउनेबारे सूचना view
83December 21, 2018छात्रवृत्ति फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
84December 16, 2018Best Wishes Foundation छात्रवृत्तिका लागि छनौट नामावली सम्बन्धी सूचना view
85December 10, 2018BBS & BA Second Year को प्रथम आन्तरिक मुल्याङ्कन परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
86December 10, 2018MBS र MA (Soc) Second Semester को प्रथम आन्तरिक मुल्याङ्कन परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
87December 10, 2018कक्षा ११ र १२ को दोस्रो आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
88December 10, 2018छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
89December 3, 2018छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
90November 30, 2018भर्ना तथा क्याम्पस पोशाक सम्बन्धी सूचना view
91November 26, 2018BBS 4th Year को Proposal Writing सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुने सूचना view
92November 26, 2018BCA First Semester 2075 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
93November 23, 2018BBS / BA Third Year को प्रथम आन्तरिक तथा BICTE II Sem को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
94November 20, 2018शोक बिदा सम्बन्धी सूचना view
95November 20, 2018BICTE First Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
96October 11, 2018बिदा सम्बन्धी सूचना view
97September 11, 2018कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
98September 5, 2018BBS / BA First Year को कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
99September 5, 2018MBS 2nd Semester को कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
100September 5, 2018BICTE 4th Semester को कक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle