College’s Notice

Sl NoDate PublishedSubjectLink
1May 27, 2019Research Methodology Training मा सहभागी हुने बारेको सूचना view
2May 26, 2019क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
3May 24, 2019अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागिता सम्बन्धी सूचना view
4May 21, 2019Master’s Level First Year Exam Routine – 2075: TU view
5May 21, 2019Bachelor Third Year Exam Center Notice 2076: TU view
6May 15, 2019क्याम्पस बिदा सम्बन्धी सूचना view
7May 14, 2019बीबीएस चौंथो वर्षको VIVA हुने सम्बन्धी सूचना view
8May 14, 2019MBS III Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
9May 14, 2019BBS/BA First Year को दोस्रो आन्तरिक तथा BBS/BA Second Year को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
10May 14, 2019समितिहरुको गठन सम्बन्धी जरुरी सूचना view
11May 14, 2019BBS/ BA II & III Year को आन्तरिक/प्रि–बोर्ड परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
12May 14, 2019कक्षा ११ र १२ को प्रि–बोर्ड परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
13May 12, 2019स्नातकोत्तर तहमा सेमेष्टर प्रणालीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि अत्यन्तै जरुरी सूचना view
14May 5, 2019BBS चौथौं बर्षको Project Work Report Writing को निम्ति सुपरिवेक्षक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना view
15May 3, 2019MBS तेस्रो सेमेष्टरको सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
16May 2, 2019BICTE First Semester Exam – 2076 _ Routine Published view
17April 28, 2019BBS Fourth Year को Project Work Report बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
18April 26, 2019बी.ए. तेस्रो वर्षका विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
19April 25, 2019विमा सम्बन्धी अभिमूखीकरण कक्षा सम्बन्धी सूचना view
20April 18, 2019कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
21April 16, 2019BBS का विद्यार्थीहरुका लागि Project Work Report लेखन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुनेबारे सूचना view
22April 16, 2019MBS का विद्यार्थीहरुका लागि Thesis लेखन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुनेबारे सूचना view
23April 15, 2019स्नातक तह (BBS / BA / BICTE) दोेस्रो वर्ष -2076 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
24April 15, 2019BICTE First Semester को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
25April 11, 2019अभिमूखीकरण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
26April 2, 2019BICTE 6th Semester 2076 : Exam Routine Published view
27April 2, 2019कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
28April 1, 2019BBS Fourth Year Exam Center Notice view
29April 1, 2019कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
30April 1, 2019स्नातकोत्तर तह (MBS / MA) प्रथम वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
31April 1, 2019BCA First Semester को प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना view
32March 29, 2019Bachelor Third Year 2076 Exam Routine Published: TU view
33March 28, 2019BCA 1st Sem 2075 _ Exam Routine Notice view
34March 28, 2019Grade 11 / 12 Exam Centers Notice 2076 view
35March 26, 2019BBS Fourth Year 2076 Exam Routine Published ! view
36March 26, 2019MA (Soc) First Semester मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
37March 22, 2019MA (Soc) Second Sem-2019 Exam Center Notice view
38March 19, 2019स्नातक तह प्रथम सेमेष्टरको प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
39March 19, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
40March 19, 2019MA (Soc) First Semester 2019 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
41March 19, 2019MBS First Semester -2019 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
42March 19, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
43March 13, 2019MBS / MA (Soc) प्रथम सेमेष्टरको भर्नाको म्यादथप बारेको सूचना view
44February 11, 2019MBS / MA [Batch 2019] को भर्ना कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
45February 11, 2019छात्रवृत्तिका लागि अन्तर्वार्ता हुने सम्बन्धी सूचना view
46February 7, 2019अवलोकन भ्रमण सम्बन्धी सूचना view
47February 6, 2019MBS 2019 भर्ना कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
48February 4, 2019कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
49January 28, 2019CMAT – Orientation कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
50January 27, 2019MBS – CMAT Orientation कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना view
  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle