College’s Notice

Sl NoDate PublishedSubjectLink
1December 6, 2019MBS 2nd & 4th Semester / MA 2nd Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
2December 6, 2019BBS / BA First & Second Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
3December 6, 2019कक्षा ११ र १२ को दोस्रो त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
4December 6, 2019आन्तरिक परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
5December 4, 2019BBS 4th Year को Project Work सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुने सूचना view
6December 4, 2019Exam Routine : Master’s Level 2nd Year-2076 view
7December 4, 2019BBS 4th Year को वार्षिक परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
8November 26, 2019छात्रवृत्ति [Best Wishes Foundation, Malaysia] नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
9November 22, 2019परिचय–पत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना view
10November 22, 2019शिक्षकहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
11November 21, 2019छात्रवृत्ति (स्नातक / स्नातकोत्तर तह) फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
12November 20, 2019अनुशासन समिति गठन सम्बन्धी सूचना view
13November 20, 2019Notice for Monthly Test view
14November 20, 2019ID Card तथा Campus Uniform अनिवार्यता सम्बन्धी सूचना view
15November 19, 2019छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
16November 18, 2019MBS / MA सेमेष्टर प्रणालीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि अत्यन्तै जरुरी सूचना view
17November 13, 2019कक्षा समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना view
18November 13, 2019BICTE 6th र 8th Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
19November 12, 2019निःशुल्क मधुमेय परीक्षण शिविर हुने सम्बन्धी सूचना view
20November 12, 2019MBS Fourth Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
21November 12, 2019स्नातक तह (BBS/BA) प्रथम वर्षमा भर्नाको म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
22November 11, 2019कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
23November 10, 2019कक्षा ११ र १२ को छात्रवृत्ति नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
24November 5, 2019स्नातक तह (BBS / BA) प्रथम वर्षमा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
25November 5, 2019BICTE Second Semester 2076 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
26November 1, 2019BICTE र BCA First Semester मा भर्ना तथा कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
27November 1, 2019अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
28October 24, 2019MBS / MA Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
29October 24, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
30October 23, 2019BBS 4th Year, BBS/BA 3rd Year को प्रथम आन्तरिक परीक्षा र BICTE 2nd Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
31October 21, 2019E-Library सदस्यताका लागि सूचना view
32October 20, 2019BBS Third Year तथा BA Third Year को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
33October 17, 2019BCA Third Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
34October 16, 2019MA (Soc) Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी संशोधित सूचना view
35October 16, 2019स्नातक तह (BBS र BA) को दोस्रो प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
36September 27, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
37September 27, 2019कक्षा ११ को ग्रेडबृद्धि (पुरक) परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
38September 25, 2019सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको लागि सहभागिता सम्बन्धी सूचना view
39September 24, 2019BCA First Semester 2019 मा भर्ना सम्बन्धी सूचना view
40September 24, 2019BA प्रथम वर्षको VIVA हुने सम्बन्धी सूचना view
41September 20, 2019BICTE Entrance Exam Result 2076 view
42September 19, 2019भित्तेपत्रिका प्रकाशन समन्वय समिति गठन सम्बन्धी सूचना view
43September 19, 2019बिदा सम्बन्धी सूचना view
44September 18, 2019बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना view
45September 18, 2019“कार्यालय सहायक” पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
46September 18, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
47September 18, 2019BCA Entrance Exam – 2019 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
48September 16, 2019MBS Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी संशोधित सूचना view
49September 16, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
50September 15, 2019BICTE 7thSemester Exam Routine 2076: TU view
51September 11, 2019BCA 2019 _ Entrance Exam Center Notice : TU view
52September 10, 2019BICTE Fifth Semester Exam Routine 2076: TU view
53September 10, 2019BCA Second Semester 2076 को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
54September 10, 2019MA (Soc) Third Semester 2076 को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
55September 10, 2019स्नातकोत्तर तह (MBS / MA) दोस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
56September 10, 2019MBS Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
57September 10, 2019MBS Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
58September 9, 2019भित्ते पत्रिका (Wall Magazine) का लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना view
59September 6, 2019कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
60September 4, 2019BICTE II Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
61August 31, 2019MA (Soc) Third Semester Exam Routine 2019: TU view
62August 31, 2019BCA Second Semester Exam Routine 2019: TU view
63August 31, 2019कक्षा ११ र १२ को प्रथम त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
64August 31, 2019कक्षा ११ को रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
65August 26, 2019Exam Center Published: MBS 3rd Semester Regular Examination 2019 view
66August 26, 2019MA (Soc) First Semester Examination Center 2076 view
67August 25, 2019समितिहरुको गठन सम्बन्धी जरुरी सूचना view
68August 25, 2019BBS, BA र MBS को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
69August 23, 2019BICTE Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
70August 21, 2019BCA Second Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
71August 21, 2019BA Second Year को VIVA सम्बन्धी सूचना view
72August 13, 2019MBS Third Semester 2019 _ Exam Routine Published : TU view
73August 13, 2019MA (Sociology) First Semester 2019 _ Exam Routine Published : TU view
74August 12, 2019कक्षा १२ को ग्रेडबृद्धि (पुरक) परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
75August 11, 2019Exam Preparation Class सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
76August 11, 2019केदारनाथ स्पोर्टस् क्लब गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना view
77August 7, 2019BICTE Fifth & Seventh Semester को आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
78August 7, 2019BICTE Second Semester को आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
79August 3, 2019Exam Center Notice: MBS First Semester 2019 view
80August 3, 2019MBS First Semester Exam Routine 2076: TU view
81August 3, 2019Exam Routine: BBS, BA & BICTE First Year 2076 view
82August 3, 2019BICTE 5th & 7th Semester को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
83August 3, 2019BCA Second Semester 2019 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
84August 3, 2019आन्तरिक परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
85August 3, 2019स्नातक तह प्रथम वर्षको प्रि–बोर्ड परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
86August 1, 2019BCA II Semester को पुनः परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
87July 27, 2019कक्षा ११ (Computer Engineering) को दोस्रो प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
88July 23, 2019कक्षा ११ को दोस्रो प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
89July 23, 2019कक्षा १२ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
90July 23, 2019कक्षा ११ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को भर्नामा छुट सम्बन्धी सूचना view
91July 19, 2019कक्षा ११ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
92July 19, 2019कक्षा ११ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
93July 18, 2019BICTE Third Semester – Exam Routine Changed Notice view
94July 17, 2019MA (Soc) Third Semester 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
95July 17, 2019कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
96July 17, 2019कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
97July 17, 2019परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
98July 5, 2019स्नातक तह तेस्रो वर्षको VIVA सम्बन्धी सूचना view
99July 5, 2019BCA / BICTE मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि सूचना view
100July 5, 2019इन्टर्न सम्बन्धी सूचना view
  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle