College’s Notice

Sl NoDate PublishedSubjectLink
1September 18, 2019बैठक बस्ने सम्बन्धी सूचना view
2September 18, 2019“कार्यालय सहायक” पदको लिखित परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
3September 18, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
4September 18, 2019BCA Entrance Exam – 2019 नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
5September 16, 2019MBS Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी संशोधित सूचना view
6September 16, 2019छात्रवृत्ति फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
7September 15, 2019BICTE 7thSemester Exam Routine 2076: TU view
8September 11, 2019BCA 2019 _ Entrance Exam Center Notice : TU view
9September 10, 2019BICTE Fifth Semester Exam Routine 2076: TU view
10September 10, 2019BCA Second Semester 2076 को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
11September 10, 2019MA (Soc) Third Semester 2076 को परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
12September 10, 2019स्नातकोत्तर तह (MBS / MA) दोस्रो वर्षको परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
13September 10, 2019MBS Second Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
14September 10, 2019MBS Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
15September 9, 2019भित्ते पत्रिका (Wall Magazine) का लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना view
16September 6, 2019कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
17September 4, 2019BICTE II Semester को प्रथम आन्तरिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
18August 31, 2019MA (Soc) Third Semester Exam Routine 2019: TU view
19August 31, 2019BCA Second Semester Exam Routine 2019: TU view
20August 31, 2019कक्षा ११ र १२ को प्रथम त्रैमासिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
21August 31, 2019कक्षा ११ को रजिष्ट्रेशन फाराम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना view
22August 26, 2019Exam Center Published: MBS 3rd Semester Regular Examination 2019 view
23August 26, 2019MA (Soc) First Semester Examination Center 2076 view
24August 25, 2019समितिहरुको गठन सम्बन्धी जरुरी सूचना view
25August 25, 2019BBS, BA र MBS को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
26August 23, 2019BICTE Fourth Semester को कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
27August 21, 2019BCA Second Semester को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
28August 21, 2019BA Second Year को VIVA सम्बन्धी सूचना view
29August 13, 2019MBS Third Semester 2019 _ Exam Routine Published : TU view
30August 13, 2019MA (Sociology) First Semester 2019 _ Exam Routine Published : TU view
31August 12, 2019कक्षा १२ को ग्रेडबृद्धि (पुरक) परीक्षाका लागि परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
32August 11, 2019Exam Preparation Class सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
33August 11, 2019केदारनाथ स्पोर्टस् क्लब गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना view
34August 7, 2019BICTE Fifth & Seventh Semester को आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
35August 7, 2019BICTE Second Semester को आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
36August 3, 2019Exam Center Notice: MBS First Semester 2019 view
37August 3, 2019MBS First Semester Exam Routine 2076: TU view
38August 3, 2019Exam Routine: BBS, BA & BICTE First Year 2076 view
39August 3, 2019BICTE 5th & 7th Semester को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
40August 3, 2019BCA Second Semester 2019 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
41August 3, 2019आन्तरिक परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
42August 3, 2019स्नातक तह प्रथम वर्षको प्रि–बोर्ड परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
43August 1, 2019BCA II Semester को पुनः परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
44July 27, 2019कक्षा ११ (Computer Engineering) को दोस्रो प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
45July 23, 2019कक्षा ११ को दोस्रो प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
46July 23, 2019कक्षा १२ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
47July 23, 2019कक्षा ११ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को भर्नामा छुट सम्बन्धी सूचना view
48July 19, 2019कक्षा ११ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
49July 19, 2019कक्षा ११ (कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग) को अन्तरवार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
50July 18, 2019BICTE Third Semester – Exam Routine Changed Notice view
51July 17, 2019MA (Soc) Third Semester 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
52July 17, 2019कक्षा ११ को प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना view
53July 17, 2019कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना view
54July 17, 2019परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना view
55July 5, 2019स्नातक तह तेस्रो वर्षको VIVA सम्बन्धी सूचना view
56July 5, 2019BCA / BICTE मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका लागि सूचना view
57July 5, 2019इन्टर्न सम्बन्धी सूचना view
58June 23, 2019स्नातकोत्तर प्रथम बर्षको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना view
59June 21, 2019बि.ए. दोस्रो वर्षका विद्यार्थीहरुलाई अध्ययन भ्रमण लगिने सम्बन्धी सूचना view
60June 18, 2019स्नातक तह (BBS / BA / BICTE) प्रथम वर्ष 2076 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
61June 18, 2019MA (Sociology) First Semester 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
62June 18, 2019शोधपत्र (THESIS) तथा प्रयोगात्मक (PROJECT WORK) मौका परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
63June 15, 2019MBS / MA (Sociology) First Semester र MBS Third Semester को आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
64June 15, 2019MBS First Semester – 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
65June 15, 2019MBS Third Semester 2019 को परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
66June 15, 2019वर्षे बिदा सम्बन्धी सुचना view
67June 9, 2019BICTE Third Semester 2076 को परीक्षा फाराम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
68June 9, 20193/4 Years Bachelor Level (BA, BBS BICTE) Second Year Examination Routine 2076: TU view
69June 4, 2019कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
70June 3, 2019BICTE 3rd Semester 2076 को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
71June 3, 2019BICTE 5th Semester 2076 को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
72June 3, 2019BICTE 7th Semester 2076 को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
73June 3, 2019BCA Second Semester 2076 को भर्ना सम्बन्धी सूचना view
74June 3, 2019BICTE Third Semester 2076 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
75May 30, 2019अनुसन्धान तालिममा सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना view
76May 30, 2019उप–प्राध्यापक पदमा बढुवाको निम्ति आवेदन सम्बन्धी सूचना view
77May 27, 2019Research Methodology Training मा सहभागी हुने बारेको सूचना view
78May 26, 2019क्याम्पस विदा सम्बन्धी सूचना view
79May 24, 2019अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागिता सम्बन्धी सूचना view
80May 21, 2019Master’s Level First Year Exam Routine – 2075: TU view
81May 21, 2019Bachelor Third Year Exam Center Notice 2076: TU view
82May 15, 2019क्याम्पस बिदा सम्बन्धी सूचना view
83May 14, 2019बीबीएस चौंथो वर्षको VIVA हुने सम्बन्धी सूचना view
84May 14, 2019MBS III Semester को सेमेष्टर शुल्क बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना view
85May 14, 2019BBS/BA First Year को दोस्रो आन्तरिक तथा BBS/BA Second Year को प्रि–बोर्ड परीक्षा सम्बन्धी सूचना view
86May 14, 2019समितिहरुको गठन सम्बन्धी जरुरी सूचना view
87May 14, 2019BBS/ BA II & III Year को आन्तरिक/प्रि–बोर्ड परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
88May 14, 2019कक्षा ११ र १२ को प्रि–बोर्ड परीक्षाको छात्रवृत्ति सम्बन्धी सूचना view
89May 12, 2019स्नातकोत्तर तहमा सेमेष्टर प्रणालीमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको लागि अत्यन्तै जरुरी सूचना view
90May 5, 2019BBS चौथौं बर्षको Project Work Report Writing को निम्ति सुपरिवेक्षक नियुक्ति सम्बन्धी सूचना view
91May 3, 2019MBS तेस्रो सेमेष्टरको सेमेष्टर शुल्क बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
92May 2, 2019BICTE First Semester Exam – 2076 _ Routine Published view
93April 28, 2019BBS Fourth Year को Project Work Report बुझाउने सम्बन्धी सूचना view
94April 26, 2019बी.ए. तेस्रो वर्षका विद्यार्थीहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना view
95April 25, 2019विमा सम्बन्धी अभिमूखीकरण कक्षा सम्बन्धी सूचना view
96April 18, 2019कक्षा सञ्चालन नहुने सम्बन्धी सूचना view
97April 16, 2019BBS का विद्यार्थीहरुका लागि Project Work Report लेखन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुनेबारे सूचना view
98April 16, 2019MBS का विद्यार्थीहरुका लागि Thesis लेखन सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुनेबारे सूचना view
99April 15, 2019स्नातक तह (BBS / BA / BICTE) दोेस्रो वर्ष -2076 को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
100April 15, 2019BICTE First Semester को परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना view
  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle