BICTE Third Semester – Exam Routine Changed Notice

त्रि.वि., शिक्षाशास्त्र संकायद्वारा सञ्चालन हुने भनिएको बिआईसिटीई तेस्रो सेमेष्टरको परीक्षा तालिका परिमार्जित भई निम्न परीक्षा तालिकाबमोजिम सञ्चालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।

Click here to visit website..
20
  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle