स्नातक तह तेस्रो वर्षको VIVA सम्बन्धी सूचना

उपर्युक्त सम्बन्धमा स्नातक तह (बी.ए.) तेस्रो वर्षमा मूल विषय Sociology / Rural Development लिई त्रि.वि.बाट २०७६ सालमा सञ्चालन भएको वार्षिक परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीहरूको तपसिल बमोजिम VIVA हुने जानकारी सम्बन्धित सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा सूचित गरिन्छ ।

 1. Sociology (So. 404) – Date: 2076 Asadh 29, Sunday
 2. Sociology (So. 405) – Date: 2076 Asadh 29, Sunday
 3. Functional Paper Sociology (So. 406) – Date: 2076 Asadh 29, Sunday
 4. Rural Development (RD 314) – Date: 2076 Srawan 5, Sunday
 5. Rural Development (RD 315) – Date: 2076 Srawan 5, Sunday
 • सुनिता पौडेल, प्रमुख, ग्रामीण विकास, समाजशास्त्र तथा नेपाली विषय समिति
Click here to visit website..
20
 • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
 • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
 • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
 • 10+2 (Management, Humanities & Education)
 • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
 • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle