बीबीएस चौंथो वर्षको VIVA हुने सम्बन्धी सूचना

यस क्याम्पसबाट २०७६ सालको बीबीएस चौंथो वर्षको वार्षिक परीक्षामा सहभागी भएका विद्यार्थीहरुको Project Work Report को VIVA यही मिति २०७६ जेठ ७ गते बिहान १० बजे हुने सम्बन्धित सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुलाई जानकारी गराइन्छ ।

  • भिमप्रसाद सापकोटा, प्रमुख, अनुसन्धान समिति

Click here to visit website..
20
  • BBS (Bachelor in Business Studies) - 4 Years
  • BA (Bachelor in Arts) - 3 Years
  • BICTE (Bachelor in Information & Communication Technology Education) - 9 Semester
  • 10+2 (Management, Humanities & Education)
  • MBS (Master in Business Studies) - 4 Semester
  • MA (Master in Arts) - Sociology - 4 Semester
toggle